Furrworld
Boskovice, ČR
27.4. − 1.5.2023
CZEN

Pravidla

I. Pravidla registrace

 1. Vstup na akci bude povolen pouze fyzickým osobám, které se včas zaregistrují na www.kraz.eu, jsou schváleni a zaplatí registrační poplatek (dále jen “účastník”). Každá fyzická osoba se může registrovat jen jednou.

 2. Organizátoři si vyhrazují právo registraci kteréhokoli budoucího či současného účastníka neschválit či kdykoliv zrušit, a to bez udání důvodu.

 3. Poptávané údaje jsou buď nutné k naplnění závazků conu nebo jsou podmíněny souhlasem se zpracováním. Souhlas se zpracováním účastník schválí tím, že se řádně registruje. Pokud nastane jakákoli změna v poskytnutých údajích, je účastník povinen nahlásit tyto změny v nejbližší možné době organizátorům, pomocí kontaktního formuláře.

 4. Organizátoři používají email jako jeden z hlavních prostředků pro komunikaci. Účastník je odpovědný za správnost předané emailové adresy, schopnost předané emailové adresy přijímat poštu odesílanou registračním systémem nebo organizátory a za sledování příchozí pošty týkající se účasti na této akce.

 5. Pokud účastník zruší svou registraci po zaplacení registračního poplatku, nemá nárok na jeho vrácení. Může nicméně registrační poplatek převést na jiného účastníka. Viz FAQ. Převodem přechází na nového účastníka i všechny závazky.

 6. Účastníci, kteří nejsou dle českých zákonů v momentu zahájení conu plnoletí (je jim méně, než 18 let), se nemohou conu účastnit.

 7. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a souhlas s nimi je podmínkou registrace a účasti na akci.

 8. Dokončením registrace účastník souhlasí s tím, že bude-li akce zrušena v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiné události, kterou nemohlo vedení KRAZ z.s. předvídat ani nijak ovlivnit, bude jeho registrace spolu se zaplacenou částkou převedena do následujícího roku, a tato mu bude garantovat možnost účasti na akci v náhradním termínu. Nebude-li akce zrušena, ale účastník se jí nebude moci z důvodů uvedených výše účastnit, bude jeho případ posouzen individuálně, s předností přeprodání registrace, v krajním případě (za podmínky účasti více než 100 registrovaných platících účastníků) jejím přesunu na následující rok. 
 9. Účastník bere na vědomí, že se musí řídit platným, aktuálním nařízením vlády České republiky k potlačení šíření Covid-19. 

 

II. Pravidla conu

 1. Oficiálními jazyky akce KRAZ je čeština a angličtina. Materiály a důležitá oznámení budou k dispozici v češtině a v angličtině. Předpokládá se, že účastníci jsou schopni komunikovat jedním z těchto jazyků.

 2. Každý účastník conu je po celou dobu konání akce povinen v celém areálu Westernového městečka Boskovice viditelně nosit přidělenou visačku.

 3. Organizátoři jsou označeni červenou visačkou s nápisem ORGATEAM. Bezpečnostní tým je označen červenou visačkou s nápisem SECURITY. Pokud budete mít nějaký problém, dotaz, nebo vás bude něčí chování obtěžovat či dokonce ohrožovat, obraťte se neprodleně na kteréhokoliv organizátora nebo člena bezpečnostního týmu.

 4. Svou účastí na akci dává účastník organizátorům souhlas s použitím snímků a videozáznamů pořízených ve veřejně přístupných prostorách, na nichž je zachycen, za účelem prezentace conu.

 5. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat místně platné zákony a nařízení, a chovat se tak, aby svým jednáním zbytečně neohrožovali sebe či ostatní osoby ve svém okolí. Jsou též povinni uposlechnout pokynů organizátorů a členů bezpečnostního týmu.

 6. Účastníci nesmějí svým chováním, hlukem nebo jiným způsobem narušovat program nebo obtěžovat ostatní účastníky.

 7. Účastníci jsou povinni dbát na přiměřenost svého chování a oblékání v celém areálu Westernového městečka Boskovice. Chování a oblékání, které patří do soukromí pokojů, musí zůstat uvnitř pokojů.

 8. Účastníkům, kteří nejsou zapsáni na Apartman Hotelu, je přespávání zde zakázáno. Stejně tak je zakázáno hotelový pokoj k přespání poskytnout. Porušení tohoto pravidla je považováno za zvlášť závažné.

 9. Účastníkům, kteří nejsou zapsáni na Kanadském srubu, je přespávání zde zakázáno. Stejně tak je zakázáno kanadský srub k přespání poskytnout. Porušení tohoto pravidla je považováno za zvlášť závažné.

 10. V areálu Westernového městečka Boskovice, je zakázáno užívat jakékoliv nelegální substance.

 11. V areálu Westernového městečka Boskovice je zakázáno konzumovat donesený alkohol, vyjma soukromých pokojů.

 12. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách. Týká se též vodních dýmek. Vaporizér je přísně zakázáno používat v budovách celého areálu. Jakékoli kouření mimo vyhrazená místa, v areálu Westernového městečka Boskovice, je považováno za zvlášť závažné porušení pravidel.

 13. Na consite je zakázáno donášet jakékoliv střelné, bodné nebo sečné zbraně. Pokud si chcete přinést jakoukoliv rekvizitu, model zbraně, či libovolný předmět vzhledově připomínající zbraň, jste povinni svůj záměr nahlásit orgateamu, který vaši žádost musí schválit. Majitelé neschválených replik zbraní nebudou vpuštěni na consite, nebo z něj budou neprodleně vykázáni bez náhrady.

 14. Organizátoři a členové bezpečnostního týmu mají právo vykázat kohokoliv, kdo poruší tato pravidla, z areálu Westernového městečka Boskovice.

 15. V případě zvlášť závažného nebo opakovaného porušení pravidel může organizační výbor KRAZ z.s. vyloučit účastníka z účasti na conu. V takovém případě mu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části.

 16. Proti rozhodnutí organizátora nebo členů bezpečnostního týmu se může ten, jehož se týká, odvolat k organizačnímu výboru. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.

 

Text: Moondancer; Korekce: Shitty

Poslední změna pravidel: 20.01.2022